ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП – „Византијско насљеђе данас -шта је нама Ромејско Царство“

Драги пријатељи,

у прилогу овог писма наћи ћете позивно писмо на српском и енглеском језику за научни скуп на тему „Византијско насљеђе данас – шта је нама Ромејско царство?“ који организује наш Православни богословски факултет у јуну сљеедеће године. 

Тренутно смо у фази позивања и планирања, па је овај ппозив уједно молба да нам дођете и сачувате датуме назначене у позивници како бисте били наши гости.

Уколико имате сугестије да још некоме упутимо позивно писмо, молим Вас да се не устежете да нам име колеге/колегинице пошаљете у одговору на ово писмо.

Свако добро и очекујемо Вас!

Дарко Р. Ђого

продекан за науку ПБФ Св. Василија Острошког 

линк: ПОЗИВ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ

 

Позива Вас да узмете учешће на МЕЂУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СКУПУ

„ВИЗАНТИЈСКО НАСЉЕЂЕ ДАНАС –

ШТА ЈЕ НАМА РОМЕЈСКО ЦАРСТВО?“

 

Који ће се одржати у Фочи од 7. до 9.  јуна 2023. године

 

Насљеђе Источног римског Царства привлачило је пажњу истраживача од посљедњих дана Цариграда и његовог пада 1453. до данас. Његова хиљадугодишња истоприја и културна величанственост никада нису престали да изазивају опречне судове о природи политичког, црквеног, културног и цивилизацијског значења „Византије“. Актуелност идеје и стварности Другог Рима не само да не јењава већ се увећава у савременом свијету уопште, а нарочито се за Православну Цркву чини акутним проблемом питање односа између црквене прошлости Константинопоља и његове садашњице.

Научна конференција на коју Вас позивамо зато преиспитује питања као што су она о томе шта јесте „византијски идентитет“ и каква је његова црквена и културна семантика данас? Да ли је Православна Црква просто „византијска Црква“ и након краја Царства? Да ли су за Њено биће неопходне установе Царства? У ком односу стоје патристичко насљеђе и „византијска“ теологија? Како су реинтерпретирани, деконструисани и конструисани разни „византинизми“? Која је идејна, политичка и теолошка употребљивост византијског насљеђа данас?

Рад симпосиона ће бити конципован сходно сљедећим прелиминарним сесијама:

 

Шта јесте „Византија“ – питање о једном имагинарном (или стварном) идентитету

Православна Црква и „византинизам“ – да ли је биће Православне Цркве незамисливо без византијског насљеђа

„Византија“ и питање њеног насљеђа – ко и зашто данас има право да се позове на насљеђе Другог Рима?

 

Циљ нашег симпосиона није окупљање само специјалиста из области византлогије, православне теологије, умјестности и друштвених наука који би разматрали микро-теме византолошког карактера већ мултидисцплинарно сагледавање процесâ у прошлости и садашњости, захватање у рецепцију, интерпретацију и реинтерпретацију византијског насљеђа данас у најширем могућем смислу. У том смислу позивамо Вас да нам се придружите и будете наш у важени гост, како бисмо заједно учествовали у симпосиону Логоса на нашем Богословском факултету.

Радни језици симпосиона су енглески и српски.

Није неопходна котизација за учешће – ПБФ св. Василија Острошког ће обезбиједити смјештај, исхрану као и обилазак туристичких знаменитости Фоче и околине. Молимо вас да нам потврдите долазак до 1.1.2023.године, као и да нам доставите тему излагања, кључне ријечи и апстракт најкасније до 1.4.2023.

Контакти ел. поште су: darkodjogo@gmail.com и symposionstbasil@gmail.com Добро дошли!


UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO ST BASIL OF OSTROG

ORTHODOF THEOLOGICAL FACULTY

 

Invites you to participate on

 

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

 

„BYZANTINE HERITAGE TODAY

–    WHAT EASTERN ROMAN EMPIRE MEANS TO US?“

 

Which will take place in Foča, Republic of Srpska, June 7th – 9th 2023

 

The legacy of the Eastern Roman Empire has attracted the attention of researchers from the last days of Constantinople and its fall in 1453 until today. Its thousand-year history and cultural magnificence have never ceased to provoke conflicting judgments about the nature of the political, ecclesiastical, cultural and civilizational meaning of „Byzantium“.

The actuality of the idea and reality of the Second Rome not only does not diminish, but increases in the modern world in general. For the Orthodox Church especially the question of the relationship between the church past of Constantinople and its present appears to be an acute problem

The scientific conference to which we invite you therefore examines questions such as those about what is „Byzantine identity“ and what is its ecclesiastical and cultural semantics today? Is the Orthodox Church simply a „Byzantine Church“ even after the end of the Empire? Are the institutions of the Empire necessary for Her being? What is the relationship between patristic heritage and „Byzantine“ theology? How were various „Byzantinisms“ reinterpreted, deconstructed and constructed? What is the ideological, political and theological usefulness of the Byzantine heritage today?

The work of the symposium will be organized according to the following preliminary sessions:

 

What is „Byzantium“ – a question about an imaginary (or real) identity

The Orthodox Church and „Byzantinism“ – is the existence of the Orthodox Church inconceivable without the Byzantine legacy?

„Byzantium“ and the question of its legacy – who and why today has the right to refer to the legacy of the Second Rome?

 

The aim of our symposium is not only to gather specialists from the fields of Byzantology, Orthodox theology, arts and social sciences who would consider micro-topics of a Byzantological character, but a multidisciplinary overview of processes in the past and present, dealing with the reception, interpretation and reinterpretation of the Byzantine heritage today in the broadest possible sense. In this sense, we invite you to join us and be our honored guest, so that we can participate together in this symposium of Logos at our Theological Faculty.

The working languages of the symposium are English and Serbian.

No registration fee is necessary for participation – St Basil of Ostrog Orthodox Theological Faculty will provide accommodation, meals and a tour of the tourist attractions of Foča and its surroundings.

Please confirm your arrival by January 1, 2023 and provide us with the presentation topic, keywords and abstract by April 1, 2023 at the latest.

You can email us via darkodjogo@gmail.com and symposionstbasil@gmail.com Welcome!

Leave a comment

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed