УПИС У ТРЕЋИ ЦИКЛУС (ДОКТОРСКИ СТУДИЈ) 2024/25

Упис на трећи циклус студија „Теологија“

Излазни профил: Доктор теолошких наука 480 ECTS

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ 2024/25

Ко може да упише?

Трећи циклус студија на Православном богословском факултету Универзитета у Источном Сарајеву могу уписати лица која испуњавају сљедеће услове:

– Имају Благослов надлежног архијереја.

– Завршен други циклус студија Православног богословског факултета са остварених 300 ECTS бодова, најмању просјечну оцјену 8 на првом и другом циклусу студија, као и знање једног страног језика.

– Завршене магистарске студије са академским звањем магистра наука са најмањом просјечном оцјеном 8 на основним и послиједипломским студијама, као и знање једног страног језика.

– Завршен први и други циклус на неком од факултета из области хуманистичких или друштвених наука са најмањом просјечном оцјеном 8, као и знање једног страног језика. За ова лица ће бити одређен број диференцијалних испита које морају положити, а разлика предмета се одређује у зависности од факултета који су завршили и од теолошке области којом желе да се баве на трећем циклусу студија.

– Кандидати који су завршили студије у иностранству дужни су извршити нострификацију диплома (изузев диплома стечених у Републици Србији).

– За кандидате који су завршили студије по „старом“, неболоњском наставном плану и програму потребно је спровести поступак утврђивања еквивалентног броја ECTS бодова, како предвиђају чланови 12 и 13 Правилника о студирању на трећем циклусу студија Универзитета у Источном Сарајеву.

Колико студената може да се упише на прву годину трећег циклуса Теологија школске 2023/24. године?

Школске 2023/24. године моћи ће да се упише 15 студената. Од овог броја 3 мјеста су резервисана за стране држављане.

Како се прави ранг листа кандидата?

За одређивање редослиједа кандидата узима се у обзир просјечна оцјена са првог и другог циклуса студија, као и оцјена комисије за спровођење пријемног испита. Пријемни испит се обавља у форми интервјуа. Дио бодова се израчунава тако што се просјек оцјена првог циклуса помножи са бројем ECTS бодова тог циклуса и потом дијели са бројем семестара (рачунају се и обновљени семестри) за колико је студент завршио тај циклус студија. Томе се додају бодови са другог циклуса који се израчунавају на исти начин. Затим, на тај збир се додају бодови који се добијају тако што се просјечна оцјена чланова комисије пред којом кандидат полаже пријемни испит помножи са 5.

По завршетку пријемног испита, формира се ранг листа која се објављује на огласној табли и на интернет страници Факултета.

Шта је потребно од докумената за упис?

Приликом пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

Документи предвиђени општим одредбама:

(1) извод из матичне књиге рођених;

(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);

(4) додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;

(5) наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);

(6) доказ о познавању страног језика (за Универзитет у Источном Сарајеву);

(7) доказ о уплати административних трошкова уписа;

(8) библиографију.

 

Документи предвиђени посебним одредбама:

*Благослов надлежног архијереја.

*Попуњену и потписану од стране ментора „Препоруку за упис на докторске студије 2023. године“ уз коју се прилаже и кандидатово образложење предлога теме истраживања на трећем циклусу. Препорука за упис на докторске студије 2023 preporuka upis doktorske.pdf

 

 Неколико практичних напомена и корисних информација.

Кандидат који планира да упише докторске студије треба да се консултује са професором – будућим ментором, прије подношења докумената за упис и да у договору са њим одреди „приједлог теме истраживања на трећем циклусу“ који се тражи у Препоруци за упис на докторске студије 2023. године, као и да у договору са будућим ментором одабере изборне предмете на првој години, а који су у вези са поменутим приједлогом теме истраживања на трећем циклусу. Тема докторске дисертације се дефинише и брани пред комисијом на крају четвртог семестра и она мора да буде у вези са „приједлогом теме истраживања“ и са положеним испитима. Пошто се попуни „Препорука за упис на докторске студије“ њу мора да потпише ментор. Тако попуњен и потписан документ се прилаже са осталом конкурснм документаијом.

            Документ који се прилаже уз „Препоруку“ треба да буде кандидатово образложење приједлога теме истраживања, на једној до двије стране куцаног текста, у форми есеја (без фуснота, без навођења извора и литературе). Оно што треба да садржи јесте следеће: наслов предлога теме истраживања, име и презиме кандидата и текст образложења.

            Пријемни испит. Пријемни испит је усмени, у форми интервјуа, пред Комисијом за упис не трећи циклус. Прије пријемног чланови Комисије ће се упознати са свим предлозима тема истраживања и са њиховим образложењима (на основу „Препоруке“), а на пријемном биће покретена теме само у вези са темом коју је кандидат пријави да би се бавио њом и са сврхом тог истраживања.

УПИС У ТРЕЋИ ЦИКЛУС (ДОКТОРСКИ СТУДИЈ) 2024/25

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed