ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

На основу члана 64. став (1) тачка a), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на Препорукe Комисије за јавну набавку број: 387/16 од 27.06.2016. године године, у поступку јавне набавке 70 тона мрког угља сепарисани коцка декан Факултета је донио

 

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 387/16 од 27.05.2016. године и уговор за јавну набавку 70 тона мрког угља сепарисани коцка, додјељује се понуђачу „НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА МИЉЕВИНА“ д.о.о Миљевина понуда број: 1, за понуђену цијену 7630,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 10 дана, рачунајући од дана када je понуђач обавјештен о избору најповољније понуде.

Члан 3.

 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Правна служба Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи .

Члан 4.

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи, истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 7. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 351/16 од 10.05.2016. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 9150,00 КМ.

Обавјештење о набавки број: 4336-7-1-3-8-3/16 послато је на објаву дана 19.05.2016. године Захтјев за доставу понуда је прослијеђен сљедећим понуђачима (истовремено са слањем обавјештења на Портал јавних набава):

 

– Понуђачу: „НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА МИЉЕВИНА“ д.о.о Миљевина

– Понуђачу: Аутокомерц д.о.о Фоча

– Понуђачу: Илић – трговина д.о.о Зворник

– Понуђачу:“Ђузел“ д.о.о Бановићи

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 351-1/165 од 10.05.2016. године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 27.05.2015. године извјештај о раду број: 386/16 од 26.05.2016. године, и Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 387/16 од 27.05.2016. године, у поступку јавне набавке набавку 70 тона мрког угља сепарисани коцка.

У поступку по извјештају о раду је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:

– да је укупан број пристиглих понуда 1.

– да је благовремено запримљена понуда „НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА МИЉЕВИНА“ д.о.о Миљевина.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног тијела није нашо разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због:

 

Опција 1 – најнижe цијенe технички задовољавајуће понуде:

 

Назив / име понуђача Цијена

1. „НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА МИЉЕВИНА“ д.о.о Миљевина 7630,00 KM без ПДВ-а

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка а) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed