ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

Број:468/16

Датум:22.06.2016.године

 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 467/16 од 22.06.2016. године године, у поступку јавне набавке Набавка горива за моторна возила за потребе Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи декан Факултета је донио

 

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 467/16 од 22.06.2016. године и уговор за јавну набавку горива за моторна возила за потребе Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи, додјељује се понуђачу „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, за понуђену цијену 20221,60 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

 

Члан 2.

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када je понуђач обавјештен о избору најповољније понуде

Члан 3.

 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Правна служба Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи

 

Члан 4.

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи, истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама

Члан 5.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 

 

 

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: Број:377/16 од 23.05.2016. године године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 21. 000 КМ.

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен сљедећим понуђачима (истовремено са слањем обавјештења на Портал јавних набава):

– Понуђачу: Павгорд д.о.о Фоча Петра Kочића 1 73 300 Фоча

– Понуђачу: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука Краља Алфонса XII 78 000 Бања Лука

– Понуђачу: G-Petrol d.o.o Sarajevo Тешањска 24 А Сарајево

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 377-1/16 од 23.05.2016. године.

 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 22. 06.2016. године извјештај о раду број: 466/16 од 17.06.2016. године, и Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 467/16 од 22. 06.2016. године, у поступку јавне набавке горива за моторна возила за потребе Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи у 2016 години.

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:

– да је укупан број пристиглих понуда (2).

– да су благовремено запримљене двије (2) понуде.

 

– да су понуде понуђача НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука Краља Алфонса XIII 78 000 Бања Лука и G-Petrol d.o.o Sarajevo Тешањска 24 А Сарајево прихватљиве.

 

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног тијела / Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због:

 

Економски најповољније понуде

односно броја бодова израчунатих на темељу критерија утврђених у обавјештењу о набавки и тендерској документацији, како слиједи:

 

Назив / име понуђача Поткритеријум Цијена Поткритеријум Покривеност пумпама (број општина на подручју Републике Српске на којима понуђач посједује Бензиске пумпе Број бодова Број бодова

1. НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука Краља Алфонса XIII 78 000 Бања Лука 69,08 30

2. G-Petrol d.o.o Sarajevo Тешањска 24 А Сарајево 70 7,82

 

Назив / име понуђача Укупан број бодова

1. НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука Краља Алфонса XIII 78 000 Бања Лука 99,08

2. G-Petrol d.o.o Sarajevo Тешањска 24 А Сарајево 77,82

 

 

Изабрани понуђач је „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука Краља Алфонса XIII 78 000 Бања Лука, како је горе наведено, оцијењен са укупно 99,08 бодова, док je други понуђач оствариo:

 

* G-Petrol d.o.o Sarajevo Тешањска 24 А Сарајево, 77,82 бодова.

 

чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред.

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku goriva (1)

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed