КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ ВЈЕРСКИХ ШКОЛА ЗА 2016/17

На основу чланa 9. став 2. и члана 37. став 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС“ број 44/2014 и 14/15), члана 30. став 2.  Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) члана  3. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС“, бр.79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 103/15), чл. 28., 34., 35.,  36. и 44. Закона о црквама и верским заједницама  („Службени гласник РС“, број 36/06), Плана реализације средстава Програма „Сарадња државе са црквама и верским заједницама“ у деловима  који се односе на Програмску активност „Подршка високом теолошком образовању“ број 401-01-1/2016-01 од 04.01.2016. године и Програмску активност „Заштита верског, културног и националног идентитета“ 401-01-4/2016-01 од 04.01.2016. године и Одлуке о расписивању конкурса 401-00-63/2016-01/1 од 21.09.2016. године в.д. директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама   објављује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ ВЕРСКИХ ШКОЛА ЗА 2016/17

који су школске 2016/17 године први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија.

 

Критеријуми за основне студије

Стипендија се додељује студентима II, III и IV године који нису губили годину и који су, према наставном плану и програму високе верске школе на којој студирају, положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену свих положених испита најмање 8,75 (осам и седамдесетпет).

Материјално угрожени студенти који испуњавају услов успешности наведен у претходним ставовима и који су постигли просечну оцену свих положених испита најмање 8,50 (осам и педесет), могу конкурисати за стипендију уз документацију којом потврђују своје материјално стање.

Критеријуми за мастер студије

 

Стипендија се додељује студентима I године који су на основним студијама постигли просечну оцену свих положених испита најмање 9,00 (девет).

Стипендија се додељује студентима II године који нису губили годину и који су, према наставном плану и програму високе верске школе на којој студирају, положили све испите из претходне године студија и постигли просечну оцену свих положених испита најмање 9,00 (девет) и  уколико је током претходне школске године у домаћим научно-стручним часописима објавио: научни или стручни теолошки рад или  приказ најновије теолошке литературе или превод научног или стручног теолошког рада објављеног у референтној теолошкој литератури или уколико је теолошким рефератом учествовао на најмање једном научно-стручном скупу током претходне школске године.

 

Критеријуми за докторске студије

Стипендија се додељује студентима I године докторских студија који су на основним или мастер студијама постигли просечну оцену свих положених испита најмање 9,00 (девет).

Стипендија се додељује студентима II и III године докторских студија који нису губили годину и који су, према наставном плану и програму високе верске школе на којој студирају, положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену свих положених испита најмање 9,00 (девет) и уколико је током претходне школске године у домаћим научно-стручним часописима објавио: научни или стручни теолошки рад или  два приказа најновије теолошке литературе или превод научног или стручног теолошког рада објављеног у референтној теолошкој литератури или учествовао теолошким рефератима на најмање два научно-стручна скупа током претходних школских година.

Подношење пријава и додела стипендија

 

Пријаве за Конкурс Министарства правде – Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама предају се од  06. октобра до 17. октобра 2016. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, Православном богословском факултету ,,Св. Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву, Високој школи СПЦ за уметности и консервацију у Београду, Теолошко-катехетском институту у Суботици, Факултету исламских студија у Београду, Факултету за исламске студије у Новом Пазару, Словачкој евангеличкој цркви а.в., Реформатској хришћанској цркви, Евангеличкој хришћанској цркви а.в., Јеврејској заједници у Републици Србији и осталим регистрованим верским заједницама.

На конкурс се могу пријавити студенти који нису у радном односу и који су држављани Републике Србије и Републике Српске, а студирају на високим верским школама у Републици Србији, Републици Српској и иностранству. Под истим условима као и држављани Републике Србије и Републике Српске на конкурсу могу учествовати и студенти српске националности из суседних земаља.

Студенти који студирају у иностранству за пријављивање на конкурс треба да добију сагласност Светог архијерејског синода Српске православне цркве, Међународне бискупске конференције Св. Ћирила и Метода, Ријасета Исламске заједнице Србије, Словачке евангеличке цркве а.в., Реформатске хришћанске цркве, Евангеличке хришћанске цркве а.в., Савез јеврејских општина Србије и осталих регистрованих верских заједница у Републици Србији.

 

Стипендије се не додељују студентима прве  године основних студија у земљи и иностранству.

 

На конкурс се не могу пријавити студенти који примају било коју другу стипендију.

Кандидат за стипендију Министарства правде – Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама у обавези је да уз пријаву за конкурс достави уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија, постигнутом успеху и висини просечне оцене свих положених испита током студирања, фотокопију личне карте, доказ да није у радном односу и писмену изјаву да није корисник било које друге стипендије.

Високе верске школе, цркве и верске заједнице  у обавези су  да до 2. новембра 2016. године доставе Министарству правде – Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама (Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд) сачињен и оверен контролни списак са основним подацима искључиво   оних студената који задовољавају услове конкурса. Контролни списак садржи следеће колоне: име и презиме, година студија, просечна оцена из претходне године студија, број индекса, година уписа прве године студија, број бодова на ранг листи по конкурсу, напомена – за назив високошколске установе у иностранству и др. Контролни списак потписује званично или овлашћено лице високе верске школе односно цркве и верске заједнице. Уколико услове конкурса испуњавају студенти са различитих нивоа студија (основне, мастер, докторске), потребно је направити контролни списак за сваки ниво студија.

Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Православни богословски факултет ,,Св. Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву и Висока школа СПЦ за уметности и консервацију у Београду контролне спискове са основним подацима достављају преко Патријаршијског управног одбора СПЦ.

Рангирање кандидата редним бројем врши висока верска школа односно црква и верска заједница у складу са условима конкурса и сопственим критеријумима.

 

Неблаговремено поднети контролни спискови неће бити разматрани.

Министарство правде – Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама ће закључно са 16. новембром 2016. године послати високим верским школама и верским заједницама списак стипендиста за школску 2016/17  годину.

Број и износ стипендија биће утврђен у складу са расположивим буџетским средствима.

Високе верске школе односно цркве и верске заједнице у обавези су да, након потписивања уговора, а у оквиру извештаја о утрошку средстава предају Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама потпуну документацију за  стипендисте  коју су исти предали приликом трајања конкурса.

 

Високе верске школе, цркве и верске заједнице  у обавези су  да у случају да дође до промене код корисника стипендије у смислу, на пример, запослења студента,  прекида студија и слично (престанка испуњавања одређених критеријума) да одмах  обавесте Управу за сарадњу са црквама и верским заједницама, а у року од 30 дана  изврше повраћај средстава Управи, на прописани рачун.

Админ: Дејан Крстић

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed