ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, број 6/12 и 33/14), члана 12. Правилника о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14) и тачке II Одлуке о образовању Фонда др Милан Јелић („Службени гласник Републике Српске“, број 33/11) и Сагласности предсједика и чланова Фонда „Др Милан Јелић“ на број и висину стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за 2015/2016. академску годину, Министарство науке и технологије, р а с п и с у ј е ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству у академској 2015/2016. години I Министарство науке и технологије расписује други Конкурс за додјелу стипендија Фонда др Милан Јелић за академску 2015/2016. годину, и то: студентима II циклуса студија – 7 (седам) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (петхиљада конвертибилнихмарака), и студентима III циклуса студија – 5 (пет) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десетхиљада конвертибилнихмарака), у складу са расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда др Милан Јелић. II Студенти имају право на додјелу стипендије из средстава Фонда под условима: 1. да су држављани Босне и Херцеговине и Републике Српске; 2. да имају мјесто пребивалишта на територији Републике Српске; 3. да су студенти једног од универзитета у Републици Српској/Босни и Херцеговини или иностранству; 4. да у додипломским академским студијама нису обновили ниједну академску годину (само студенти II циклуса ); 5. да су у додипломском студију имали просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су додипломски студиј завршили на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 (само студенти II циклуса); 6. да немају више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног конкурса (само студенти II циклуса); 7. да су у претходном циклусу студија постигли просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су II циклус студија завршили на универзитетима рангираним на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 (само студенти III циклуса); 8. да немају више од навршених 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса (само студенти III циклуса). III Критеријуми који се бодују за студенте II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству су: – бодови који се додјељују кандидату на основу просјечне оцјене су: просјечна оцјена х 10 (заокружено на два децимална мјеста),

– бодови који се додјељују кандидату на основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи су: од 1. до 50. мјеста додатних 10 бодова, од 51. до 100. мјеста додатних 8 бодова, од 101. до 150. мјеста додатних 6 бодова, од 151. до 200. мјеста додатних 4 бода. IV Бодовање остварених резултата студената II и III циклуса студија високог образовања у науци, умјетности и иноваторству врши се на основу сљедећих критеријума: рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и A&HCI листама (10 бодова); објављена научна књига (монографија) међународног значаја (8 бодова); рецензирана и објављена научна књига националног значаја (5 бодова); учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом у цјелини (6 бодова); учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом у цјелини (4 бода); рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших југословенских република (4 бода); рад објављен у домаћем часопису II и III категорије (3 бода); прихваћен патент (5 бодова); учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности (4 бода); учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности (3 бода); учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом у цјелини (2 бода); учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у цјелини (1 бод). V Као доказ о испуњавању општих услова наведених у члану II овог Конкурса, студенти уз пријаву прилажу: 1. увјерење о држављанству, 2. извод из матичне књиге рођених, 3. оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је издато након објављивања јавног конкурса, 4. потврду надлежне високошколске установе о статусу редовног студента II циклуса студија (само за студенте II циклуса студија), 5. потврду надлежне високошколске установе на којој је студент завршио студије I циклуса студија о висини просјечне оцјене, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину (само за студенте II циклуса студија), 6. потврду надлежне високошколске установе о статусу редовног студента III циклуса (само за студенте III циклуса студија), 7. потврду надлежне високошколске установе на којој је студент завршио студије II циклуса студија о висини просјечне оцјене, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину (само за студенте III циклуса студија). VI Као доказ о испуњавању услова из члана IV овог конкурса, студенти уз пријаву за стипендију достављају потребну документацију за остварене резулате у науци, умјетности и иноваторству према обрасцу који се налази на интернет страници Фонда и Министарства. Уколико су студенти већ раније примали стипендију Фонда, коју су добили на основу додатних бодова по члану IV овог конкурса, додатни бодови им се могу додијелити само на основу нових објављених радова или учешћа на такмичењима са освојеним наградама (изложбама, фестивалима) који раније нису били предмет бодовања.

Предметом бодовања могу бити само радови и дипломе о освојеним наградама који нису старији од 3 године. Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте треба да доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. VII Докази о испуњавању општих услова конкурса наведених у члану V осим увјерења о држављанству, извода из матичне књиге рођених и увјерења о пребивалишту морају бити оригинали или овјерене копије које нису старије од три мјесеца. VIII Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Пријава на конкурс доставља се на прописаном образцу за пријаву који је доступан на интернет страници Фонда др Милан Јелић, www.fondmilanjelic.org, и Министарства науке и технологије, а иста се може преузети и у Фонду. Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендија студентима, слати на адресу: Министарство науке и технологије Фонд др Милан Јелић Трг Републике Српске 1 78000 Бања Лука Пријава на Конкурс Фонда др Милан Јелић, II или III циклус студија Конкурс је објављен 23.05.2016. године Конкурс остаје отворен до 23.06.2016. године Образац за опште податке о студенту можете преузети овдје Образац за објављене радове у научним часописима можете преузети овдје Образац за објављене радове на научним конференцијама можете преузети овдје Образац за освојене награде на такмичењима из области архитектуре и умјетности можете преузети овдје Образац за објављене научне књиге Други релевантни документи Томпсонова и Шангајска ранг листа иностраних универзитета за 2015/2016. академску годину Формула за прерачунавање инсотраних оцјена на систем оцјењивања у Републици Српској Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија Ранг-листа категорисаних националних научних часописа Правилник о категоризацији и класификацији научних скупова Правилник о публиковању научних публикација Други правилници Министарства науке и технологије Републике Српске

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed