Упутство ауторима

Упутство ауторима радова

Ради задржавања постигнутог нивоа и евентуалног напредовања „Годишњака“ на листи категоризованих часописа Министарства науке и технологије Републике Српске, неопходно је да се поштују одређени типографски, издавачки и научни стандарди. Стога, уредништво препоручује ауторима да узму у обзир сљедећа упутства:

Цитирање

Означавање референци и навођење литературе слиједи АРА стандард цитирања. При позивању на друге ауторе и дјела, независно о томе да ли се ради о цитатима, извор се наводи у тексту, а не у биљешкама (фуснотама и енднотама). Биљешке се користе само за коментаре и допуну текста. Референца у тексту се ставља у заграде, а садржи презиме аутора и годину издања дјела, нпр: (Ђорђевић 1981). Ако је ријеч о цитату, у референцу треба укључити и број странице, нпр: (Ђорђевић 1981, стр. 14).

Списак литературе

АРА стандард цитирања подразумијева обавезан списак литературе на крају рада. Списак литературе не смије да обухвата литературу која у раду није кориштена као референца или цитат.

Књига једног аутора:
Презиме, иницијал имена. (година издања). Наслов рада. Град: Издавач. Нпр: Ђорђевић, Ј. (1981).
Савремена настава – организација и облици. Београд: Научна књига.

Зборник радова:
Јевтић, А. (1996). Хришћанско схватање историје и живот прве хришћанске заједнице. У књизи: Загрљај светова (стр. 44-77). Србиње: Символ

Рад објавјљен у часопису:
Буловић, И. (1985). Тумачење Мт 1, 22-23. Православни мисионар бр. 16, стр. 15-23.

Рад групе аутора:
Ако је шест и мање аутора, пишу се сви аутори. Ако је седам и више аутора, пише се само први аутор и додаје „и сарадници“. Интерпукција је иста као код навођења рада једног аутора.

Анонимне рецензије

Сваки приспјели рад ће бити објављен тек пошто га позитивно оцијене два рецезента. Уредништво ће рад послати на рецензију двојици стручњака из области којом се рад бави. Аутор је дужан да уважи сугестије рецезената. Поступак рецензије је анониман. То значи да рецезенти не знају идентитет аутора. Због тога је важно да аутор не открива идентитет у тексту рада.

 

Основни услови за објављивање

Текст треба да буде написан фонтом Times New Roman, величином 12, са проредом од 1,5. То важи и за стране ријечи у тексту (грчки, јеврејски, латински).
Пријављени рад није претходно објављиван и не налази се у поступку рецензије при неком другом часопису.
Аутор треба да достави основне податке о себи (година рођења, звање, институција у којој ради, научна област, избор из објављених радова).
Приложени рад треба да има апстракт (до 100 ријечи) и кључне ријечи.
Радови се достављају уредништву до 1. марта текуће године. Накнадно приспјели радови неће бити објављени у Годишњаку за текућу годину, већ ће се сачувати за сљедећи број.
Тема рада треба да одговара тематској оријентацији Годишњака. На првом мјесту у обзир долазе теолошки, али и философски, филолошки историјом и књижевни радови уколико истражују контекст одређеног теолошког питања.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed