Статут студентског савеза

Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет
Светог Василија Острошког  у Фочи

СТАТУТ

Савез студената Православног богословског факултета
Светог Василија Острошког  у Фочи

Основне одредбе

Члан 1

Статут Савеза студената Православног богословског факултета “ Свети Василије Острошки “ у Фочи је највећи правни акт који уређује и регулише односе и рад унутар савеза студената Православног богословског факултета “ Свети Василије Острошки “ у Фочи “.

Члан 2

Савез студената Богословског факултета у Фочи ( у даљем тексту ), ССПБФ, је самостална, интересна и друштвена организација студената ПБФ у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву.

Члан 3

Назив организације је “ Савез студената Православног богословског факултета у Фочи “ Универзитета у Источном Сарајеву. Сједиште ССПБФ је у Фочи, Његошева бб. ССПБФ обавља своју дјелатност на подручју општине Фоча и шире.

Члан 4

ССПБФ у Фочи је ванстраначка организација. Предсједник ССПБФ, ако је укључен у рад било које политичке странке, мора замрзнути рад у истој.

Члан 5

Печат ССПБФ је округлог облика; са пуним називом организације у средини
За печат ССПБФ је одговоран предсједник ССПБФ, секретар савеза или особа која има овлашћење од предсједника ССПБФ.

Члан 6.

Циљеви и задаци ССПБФФ су:
Квалитетнија настава
Ефикаснији образовни и научни систем,
Побољшање стандарда студената,
Учешће својих представника у органима Савеза студената Универзитета у Источном Сарајеву,
Организовање културног и јавног живота, хуманитарних и спортских манифестација, студентских екскурзија и научно – истраживачког рада,
Боља међуфакултетска сарадња,
Међународна сарадња студената.
Заштита интереса студената ССПБФ

Члан 7.

Чланови ССПБФ су студенти Православног богосаловског факултета у Фочи који прихватају статут ССПБФФ.

Члан 8.

Чланство у ССПБФ престаје:

Самосталним иступањем
Завршетком студија
Угрожавање интереса, нарушавањем угледа ССПБФ
Искључењем од стране скупштине студената-управног одбора

Члан 9.

Права и обавезе чланова ССПБФФ су:
Да учествују у раду ССПБФФ
Да гласају, бирају и буду бирани у све органе ССПБФФ
Да буду информисани у раду ССПБФФ

Члан 10.

Рад ССПБФФ је јаван.
ССПБФФ је дужан да редовно обавештава чланство и јавност о свом раду.
ССПБФФ је дужан да заступа интересе и права свих студената подједнако, који учествују у животу и раду факултета и Савеза

Члан 11.

ССПБФ ће у интересу Православног богословског факултета у Фочи сарађивати са сличним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и свету које могу помоћи у остваривању постављених циљева.

Члан 12.

Сви избори у ССПБФ се спроводе гласањем. Избори у ССПБФФ се обављају на почетку академске године, најкасније до 15. новембра.

Члан 13.

Избор управе се врши од 15 октобра, најскасније до 1 новембра. Студенти свих година имају рок од седам дана да изаберу своје представнике од дана расписивања избора.

У случају не могућности одржавања избора, ССПБФ наставља рад у старом сазиву до изгласавања новог сазива.

Органи савеза

Члан 14.

Органи ССПБФФ су:
Управни одбор
Председник са подпредседником
Скупштина студената
Секретар организације
Секције са предсједницима

Члан 15.

Управни одбор је највиши орган управљања и одлучивања и он може бити: редовни и ванредни. Редовни управни одбор сазива се и функционише у току једне академске године. Вандрендни управни одбор наставља своје дјеловање након истека мандата, у случају не изгласавања новог управног одбора од стране студената.

Члан 16.

Управни одбор не могу сачињавати студенти који су обновили једну и више година, који су пренјели у наредну годину више од 15 ецтс бодова, студенти који су уписали колезију, студенти који не обављају своје студенстке дужности у складу са академским календаром, студенти који просјек мањи од 8,00.

Члан 17.

Управни одбор чине предсједник ССПБФ, представници студената на нивоу четири године, предсједник управног одбора, подпредсједник ССПБФ, студенти представници ССПБФ у парламенту УИС, секретар, два представника студената из Добоја и представници секција.

Члан 18.

Сви чланови управног одбора имају право гласа, сем представника секција који могу учествовати на сједницама управног одбора и давати предлоге у вези рада секција.

Члан 19.

Управни одбор ССПБФ:
Усваја статут и друге акте савеза студената
Разрешава председника Савеза Студената, у случају да прекрши чланове статута, да самовољно иступа у раду ССПБФФ и др.
Именује и разрешава представнике секција,
Одлучује о удруживању у савезе организација, међународне студентске организације и асоцијације
Врши измене и допуне статута на предлог 2/3 чланова Управни одбор као извршни орган савеза:
Утврђује предлог финасијског плана буџета,
Предлаже иницијативу за обављање правних послова,
Стара се о обезбеђивању средстава за потребе Савеза и њиховој наменској употреби,
Именује и разрешава чланове Управног одбора – представнике студената на нивоу УИС и Уније студената РС, наставно-научног вјећа и управног одбора факултета.
Врши друге послове утврђене статутом.

Члан 20.

Управни одбор се сазива најмање једном месечно а по потреби и чешће. Управни одбор пуноправно одлучује кад је присутно више од половине изабраних чланова. Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

Члан 21.

У одсуству председника Управног одбора сједницом председава предсједник ССПБФ или опуномоћено лице.

Члан 22.

Члан управног одбора може дати пуномоћ једном од чланова управног одбора, са циљем подржавања кворума управног одбора и одржавања сједнице.

Члан 23.

Пуномоћ која омогућава гласање једном од чланова управног одбора у име другог члана издаје се од стране секретара ССПБФ на захтјев предсједника ССПБФ,а у складу са сагласности два члана која постижу договор.

Члан 24.

Мандат чланова управног одбора траје једну годину, а може престати оставком или опозивом пре истека мандата.

Члан 25.

Рад Управног одбора се одвија кроз седнице које сазива председник ССПБФФ, предсједник управног одбора.Сједница се сазива и на предлог двотрећинске већине чланова управног одбора. Управни одбор је дужан сваког мјесеца сазвати скупштину студената и тиме их одавјестити о свом раду.

Члан 26.

Сви чланови органа савеза имају иста права и обавезе. За кршење и   неизвршавања обавеза утврђује се појединачна одговорност и предузимају се дисциплинске мере, у виду усмене опомене, а у крајњем случају и искључењем из савеза. Опомене и извршења истих изриче Управни одбор.

Члан 27.

Управни одбор пуноважно одлучује када седници присуствује више од половине укупног броја чланова Управног одбора.

Одлука је донета када је за њу гласала половина од укупног броја чланова Управног одбора ССПБФФ.

Члан 28.

Предсјеник ССПБФ се бира на изборима који се расписују најкасније до 15 новембра. Изборе расписује управни одбор по истеку мандата предсједника ССПБФ. На изборе се могу пријавити сви редовни студенти ПБФ осим студената Прве године и студената који су претходно  обнављали  једну годину.

Члан 29.

Предсједник ССПБФ поштује и спроводи одлуке које донио управни одбор. Управни одбор може изрећи дисциплинску мјеру забране дјеловања предсједника ССПБФ, или у крајњем случају може га смјенити, због кршења осноних одредби рада ССПБФ.

Члан 30.

Подпредсједник ССПБФ се бира од стране управног одбора, и он има функцију замјеника предсједника ССПБФ.

Члан 31.

Савез има статус правног лица кога заступа и представља председник савеза, а у његовом одсуству подпредјседник, у случају осудства предсједника и подпредсједника, функцију преузима предсједник управног одбора, у договору са управним одбором.

Члан 32.

Скупштину ССПБФ чине сви студенти који су под окриљем дјеловања ССПБФ, она је вандреног карактера, тј. није сачињена од сталних чланова студената, на сједници студенти износе своје предлоге, сугестије, мишљење у вези дјеловања и рада ССПБФ.

Члан 33.

Секретара савеза бира Управни одбор.Он брине о обављању техничких, административних и других послова за Савез.

Члан 34.

У склопу ССПБФ дјелују и секције које се оснивају од стране студената, а подржавају од стране ССПБФ, ПБФ, УИС и других државних и међународних институција.
Секција се мора састојати најмање од пет чланова, мора имати урађен програм рада, финасијски план ако има потребу финансирања.
Cекције остварују своја права преко ССПБФ, и послове која не спадају у домен дјеловања секције.
ССПБФ неће подржати оне секције које руше углед ПБФ, које немају план рада, нити довољан број кандидата.

Буџет

Члан 35.

ССПБФ има право располагања на буџет који је регулисан од стране ПБФ, и актом ССПБФ.

Имовина савеза

Члан 36.

ССПБФ располаже просторијом која је у склопу зграде ПБФ ( Фоча, Његошева бб. ), имовином располажу сви студенти ПБФ, док кључевима канцеларије располаже предсједник.

Члан 37.

Одлуку о допунама и измјенама статута доноси Управни одбор на предлог двотрећинске већине, и на предлог скупштине студената.

Члан 38.

Овај статут ступа на снагу од дана изласка у  службеном гласнику РС.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed