ПРВИ ЦИКЛУС -Православна теологија: Општи смјер – опис

         Основне академске студије на Православном богословском факултету „Свети Василије Острошки“ у Фочи трају четири године, а њихов успјешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање – Дипломирани теолог 240 ЕЦТС.

          Укупан број бодова који студент мора да оствари у току студија је 240 ЕЦТС . Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 бодова. Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вјежби седмично. Основни циљ СП-Православна теологија (општи смјер) је образовање будућих теолога са циљем стицања компетенција и способности за конкретне службе у области црквеног и друштвеног живота, као и за стицање знања и способности неопходних за учешће у даљем образовном процесу у циљу постизања вишег нивоа знања (на мастер и докторским студијама). Циљ студијског програма је и да студенти усвоје научну и стручну методологију потребну ради стицања и примјене знања, научних и стручних достигнућа из области теологије, контактних и комлементарних научних и стручних дисциплина.
Наведени основни циљ реализује се кроз следеће парцијалне циљеве: упознавање са предметом, основне методе и развој теологије као научне дисциплине; развијање способности разумијевања теологије као научне дисциплине  и предмета теологије у трансверзалном и лонгитудиналном аспекту; развијање способности за разумјевање и критичко тумачење теолошких феномена и проблема на основу резултата научних истраживања; развијање способности примјене усвојених знања из области теологије на професионалан начин у свим потенцијалним облицима професионалне дјелатности (припремање, организовање и обављање вјерске наставе у основним и средњим школама, вршење свештеничке службе, компетентно учествовање у раду институција културе, медијских установа, државних органа, црквених структура и организација, невладиних и других установа и организација), развијање способности дефинисања и рјешавања проблема (смишљања и одбране аргумената) у области теологије, контактних и комплементарних наука, оспособљавање за самостално дефинисање истрживачких проблема, прикупљање и тумачење извора за теолошка истраживања и обављање самих истраживања, развијање способности употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области теологије и способности за праћење и примјену нових резултата научних истраживања; развијање способности за популаризацију теологије и способности размишљања о релевантним теолошким, друштвеним, научним и етичким питањима, уз развијену свјест о значају његовања националне и свјетске културне, а посебно хришћанске баштине, развијање способности за даље усавршавање знања и вјештина у свим облицима професионалне дјелатности и способности неопходних за наставак студија на другом степену високог образовања – дипломским академским студијама – мастер.
Приликом израде студијског програма посебно се водило рачуна о начелима Болоњске декларације и стању богословских студија у савременом свијету. Програм основних студија општег смјера на Факултету има за циљ синтезу традиционалних и савремених дидактичких вриједности, социјалних компетенција и унапређења система стицања теолошких знања, што га чини јединственим и важним фактором у оквиру српске просвјете.

Дозвола-општи

Измјене и допуне Наставног плана и програма на студијском програму Православна теологија –  ОДЛУКА

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed